รวมข่าวกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์จังหวัดบึงกาฬ
หน่วยงานกระทรวงเกษตรบึงกาฬจัดงานคืนความสุขแก่ประชาชน

วันที่ 16 ก.ค. 2557 )

        วันนี้ 16-07-57 เวลา10.30 น. นายชโลธร ผาโคตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานเปิดงาน "กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน” ณ ลานจอดรถหน้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ในงานมีกิจกรรมแสดงและขายสินค้าเกษตรราคาถูก จัดนิทรรศการให้ความรู้ให้คำปรึกษาด้านเกษตรครบวงจร กิจกรรมการแสดงบนเวที และนอกจากนี้มีการแจกพันธุ์กล้าไม้และอีเอ็มให้กับเกษตรกรทีมาร่วมงานด้วย
        การจัดงาน "กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน”เป็นการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและลดค่าครองชีพของประชาชน และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด เกิดการสร้างเครือข่ายและขยายความร่วมมือในกลุ่มของสินค้าสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดและประชาชนทั่วไป เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดี ระหว่างหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์เพื่อความสุขที่ยั่งยืนของประชาชนและคนในชาติต่อไป โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้น 2 วัน คือ ระหว่างวันที่ 16- 17 ก.ค. 2557