ข่าวรอบเมืองจังหวัดบึงกาฬ
จ.บึงกาฬ ฝึกอาชีพการปักผ้าสร้างรายได้เสริม

วันที่ 30 ต.ค. 2557 )

      วันที่ 28-10-57 นายธวัชชัย รักขนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรม และมอบวุฒิบัตรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการปักผ้า ณ ศาลาฝึกอบรมโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ บ้านโชคอำนวย ต.ท่าดอกคำ อ.บึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ โดยมีประชาชนที่สนใจในเขตอำเภอบึงโขงหลงเข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้จำนวน 40คน
      นายสง่า วงศ์ษาพาน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า ตามที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสแนะนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แก่ประชาชนให้ชาวไทย เน้นการดำเนินชีวิตทางสายกลาง ซึ่งความพอเพียงหมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดี ป้องกันผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก ประชาชนจึงต้องมีความรอบรู้ ระมัดระวังในการนำหลักวิชา หรือวิชาชีพต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนการดำเนินชีวิต โดยการสร้างจิตสำนึกในใจให้คำนึงถึงคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน ความเพียร และความรอบครอบในการดำเนินชีวิต
      ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อสนองนโยบายรัฐบาล และจังหวัดบึงกาฬ ในการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความสามารถตามความถนัดเพื่อประกอบอาชีพ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพมั่นคง ครอบครัวมีความสุข เหนือสิ่งอื่นใดเพื่อสร้างความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ผู้เป็นองค์อุปถัมภ์ที่ได้มีคุณูปการต่อประชาชนคนไทยอย่างหาที่เปรียบมิได้
       การฝึกอบรมอาชีพหลักสูตร การปักผ้า มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้มีความรู้ และความเข้าใจ ในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะฝีมือในสาขาอาชีพต่าง ๆ ที่ประยุกต์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น 2.เพื่อสนับสนุนและบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้บรรลุตามพระราชประสงค์ 3.เพื่อสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ สามารถพึ่งตนเองได้ ตามหลักและแนวคิดเศรษฐกิจแบบพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรม จำนวน 40 คน ประกอบด้วย ประชาชนที่เป็นสมาชิกในโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ พื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดำเนินการฝึกรวม 5 วัน 30 ชั่วโมง โดยใช้ ศาลาฝึกอบรมโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ บ้านโชคอำนวย ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ เป็น สถานที่ดำเนินการ และได้รับเกียรติจากวิทยากร ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพกุดนาขาม อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนครมาดำเนินการฝึกอบรมให้