ข่าวรอบเมืองจังหวัดบึงกาฬ
บึงกาฬพร้อมแล้วสำหรับการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกร

วันที่ 31 ต.ค. 2557 )

       วันนี้ 31-10-57 ณ โรงแรมเดอะวัน  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ  สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬนำโดยนายสำพรต จันทร์หอม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร รักษาราชการการเกษตรจังหวัดบึงกาฬได้เชิญคณะกรรมการบริหารมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ปี 2557/2558 ทั้งระดับจังหวัดและอำเภอ มาประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจในขั้นตอนกระบวนการต่างๆให้กับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการต่างๆตั้งแต่การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี การจัดทำทะเบียนชาวนาตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย การตรวจสอบสิทธิ รับรองสิทธิ และขั้นตอนสุดท้ายในการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ทั้งนี้ ณ ปัจจุบันเกษตรจังหวัดบึงกาฬยังอยู่ในช่วงกระบวนขึ้นทะเบียน ตรวจสอบสิทธิเกษตรกรซึ่งจะให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 พ.ย. 57 และในส่วนของ ธกส.จังหวัดบึงกาฬคาดว่าจะจ่ายเงินให้กับเกษตรกรให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 พ.ย. นี้อย่างแน่นอน