ข่าวรอบเมืองจังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ พร้อมเปิดตัวโครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข" เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสที่พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา

วันที่ 31 ต.ค. 2557 )

      เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 31 ตุลาคม 2557 นาธวัชชัย  รักขนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดพิธีเปิดโครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข" ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ (ชั่วคราว) โดยนาธวัชชัย  เนียมศิริ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบึงกาฬ นายประสงค์  แก้วบุญปัน นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ และหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดตัวโครงการดังกล่าว
      นายธวัชชัย  รักขนาม รองผู้ว่าราชกาจังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบ Road Map การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ซึ่งประกอบด้วย 4 กิจกรรม คือ 1. เร่งจัดขยะมูลฝอยสะสมในสถานที่กำจัดขยะพื้นที่วิกฤติ 2. ให้มีรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อจัดการกับขยะที่เข้ามาใหม่ โดยเน้นการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางและแปรรูปพลังงานจากขยะ 3. จัดระเบียบมาตรการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และ 4. การสร้างวินัยของคนในชาติ มุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสนับสนุนนโยบายดังกล่าว กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ร่วมจัดทำโครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข" เพื่อร่วมสร้างวินัยกับคนในชาติในการรักษาความสะอาดและเพื่อเป็นดารเฉลิมพระเกียรติถวายความความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา โดยกำหนดห้วงระยะเวลาการดำเนินการตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 จนถึงเดือนกันยายน 2558 ในส่วนของจังหวัดบึงกาฬกำหนดจัดพิธีเปิดโครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข" ในวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.00 น. ณ บริเวณริมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบึงกาฬ
      จังหวัดบึงกาฬ จึงขอเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน ทหาร ตำรวจ องค์กร สมาคม ชมรม สถาบันการศึกษา รวมทั้งเจ้าหน้าที่ในสังกัด และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว