ข่าวรอบเมืองจังหวัดบึงกาฬ
ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เน้นการนำนโยบายของรัฐบาล ไปสู่ความสำเร็จ

วันที่ 4 พ.ย. 2557 )

     วันนี้ (04-11-57) ณโรงแรมเดอะวัน อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ คนใหม่ ได้เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัดบึงกาฬครั้งที่ 10/ 2557 โดยเป็นการเข้าประชุมเป็นครั้งแรกของผู้ว่าฯบึงกฬ มีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดบึงกาฬเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง

     โดยวันนี้ผู้ว่าราชการกจังหวัดบึงกาฬ ได้ให้แนวนโยบายในการทำงานว่าจะนำแนวนโยบายของรัฐบาล ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จให้เร็วที่สุดทั้ง 11 ด้าน บนกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศว่าด้วยความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นสำคัญ ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งทรงเน้นความพอดี พอเหมาะพอสมแก่ฐานะ พอประมาณ ความมีเหตุมีผล และการมีภูมิคุ้มกันมาเป็นแนวคิด ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 แนวทางของ คสช. ควบคู่ไปกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดบึงกาฬ มาเป็นหลักปฏิบัติ บนพื้นฐานแบบมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชน ตามแนวทาง 5 ร่วม คือ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมแก้ไข ร่วมติดตามประเมินผล และ 3 ประสาน คือ ประสานงาน ประสานใจ และประสานการปฏิบัติ

       ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดบึงกาฬ หนึ่งในนั้นคือเป็นศูนย์กลางยางพาราของภาคอีสานประตูการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน และเป็นจังหวัดที่ปลูกยางพารามากที่สุดในภาคอีสานถึง 1 ล้านไร่ ดังนั้นค่า GDP ของคนบึงกาฬ จึงไปผูกอยู่กับราคายางพารา ซึ่งมันเป็นเรื่องไม่ถูกต้องนัก เพราะราคายางพาราเราไม่สามารถกำหนดราคาเองได้ มันขึ้นอยู่กับกลไกของตลาด

      จังหวัดบึงกาฬมีแหล่งธรรมชาติอยู่มากมาย ทั้งแม่น้ำโขง มีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว มีน้ำตก มีแหล่งชุ่มน้ำโลกถึง 2 แห่ง จะต้องมีการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เพื่อสร้างรายได้ให้จังหวัดและเพิ่มค่า GDP ของชาวจังหวัดบึงกาฬไปด้วยจึงจะเกิดความยั่งยืน ส่วนราคาที่ดินสูงมาก ค่าเช่าบ้านก็แพง ค่าอาหารก็สูงไปด้วย ซึ่งมันไม่ใช่เกิดจากเศรษฐกิจดีแต่อย่างใด แต่มันเกิดขึ้นเพราะความเห็นแก่ได้ การเอาเปรียบ ฉวยโอกาสของพ่อค้าแม่ขาย ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬจะได้ดูรายละเอียดเพื่อความเป็นธรรมเหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง.