ข่าวรอบเมืองจังหวัดบึงกาฬ
บึงกาฬยกระดับมาตรฐานกุ๊กรองรับนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกและเตรียมพร้อมรับอาเซียน

วันที่ 6 พ.ย. 2557 )

      วันนี้ 05-11-57 เวลา 12.00 น. นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในการมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมตามโครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการอาหารรองรับครัวไทยสู่ครัวโลก หลักสูตร 10 อันดับเมนูอาหารไทยยอดนิยมในต่างประเทศ ณ ศิริอัมพร โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง บึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ พร้อมกันนี้ได้ประกอบอาหารสูตรเด็ดต้มยำกุ้งให้ผู้มาร่วมงานและผู้รับการฝึกอบรมได้ชิมอีกด้วย
       การฝึกอบรมในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการร่วมกันของจังหวัดบึงกาฬ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบึงกาฬ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ สภาอุตาสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ สมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองนโยบายและยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 -2559) และยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซีย ซึ่งมุ่งเน้นปัจจัยหลักที่สำคัญในกระบวนการผลิตและ ทุนมนุษย์ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของทั้งในประเทศระดับภูมิภาคและระดับสากล ก่อนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านอาหารของภูมิภาคอาเซียนและของโลกหรือที่รู้จักในนาม"ครัวไทยสู่ครัวโลก” และเพื่อยกระดับฝีมือให้กุ๊กและผู้ประกอบการร้านอาหารในจังหวัดบึงกาฬได้มีทักษะและฝีมือเทคนิคต่างๆในการประกอบอาหารเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเที่ยวที่จังหวัดบึงกาฬ ในการนี้ก็ขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการร้านอาหารในการกำหนดคุณภาพและราคาของอาหารให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่แพงจนเกินไปเพื่อดึงดูดและส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกด้านหนึ่ง โดยกลุ่มเป้าหมายในการฝึกอบรมในครั้งนีประกอบด้วย Cook และ Chef ผู้ประกอบการร้านอาหารในเขตพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ จำนวน 32 คน และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรมืออาชีพจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตมาฝึกอบรมหลักสูตรนี้