ข่าวรอบเมืองจังหวัดบึงกาฬ
การค้าภายในบึงกาฬแจ้งควบคุมราคาแนะนำรถเกี่ยวข้าว

วันที่ 6 พ.ย. 2557 )

      จังหวัดบึงกาฬแจ้งเกษตรกร เรื่องราคาแนะนำค่าบริการเกี่ยวข้าว โดยใช้รถเกี่ยวข้าวในฤดูกาลผลิตปี 2557/58 ปี 2557 จากสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการช่วยเหลือผู้ปลูกข้าว ด้วยการลดต้นทุนการผลิตให้แก่ชาวนา
    นายปัญญา สัมพะวงศ์ การค้าภายในจังหวัดบึงกาฬ เปิดเผยว่า ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีนโยบายสำคัญเร่งด่วนในการช่วยเหลือเกษตรกรหรือชาวนาผู้ปลูกข้าว ในฤดูกาลผลิตข้าวนาปี ปี 2557/58 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับลดราคาต้นทุนปัจจัยการผลิตข้าว ซึ่งรวมถึงค่าบริการเกี่ยวข้าวโดยใช้รถเกี่ยวข้าว เป็นต้น
    ดังนั้น เพื่อให้เกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าว ได้รับความเป็นธรรมในด้านราคาที่สมเหตุสมผล สอดคล้องกับต้นทุนและค่าใช้จ่าย สำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จึงออกประกาศราคาแนะนำค่าบริการเกี่ยวข้าวโดยใช้รถเกี่ยวข้าว สำหรับฤดูการผลิตข้าวนาปี 2557/58 โดยให้ผู้ให้บริการเกี่ยวข้าวโดยใช้รถเกี่ยวข้าวคิดค่าบริการเกี่ยวข้าว ซึ่งรวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วยแล้ว ไม่สูงกว่าราคาแนะนำ ซึ่งราคาแนะนำของจังหวัดบึงกาฬ อยู่ที่อัตราไม่สูงกว่า 600 บาท ซึ่งเป็นราคาที่สูงที่สุดในประเทศ ยกเว้นกรณีพื้นที่นาไม่สม่ำเสมอ ซึ่งยากต่อการเก็บเกี่ยวให้ผู้ให้บริการตกลงกับเกษตรกรเป็นรายกรณีไป การคำนวณค่าบริการเกี่ยวข้าวโดยใช้รถเกี่ยวให้คำนวณจากพื้นที่ที่เพาะปลูกจริงหรือพื้นที่ตามหนังสือรับรองเกษตรกรที่ออกโดยเกษตรอำเภอ การให้บริการเกี่ยวข้าวโดยใช้รถเกี่ยวในพื้นที่ที่มีขนาดต่ำกว่าหน่วยที่กำหนดให้คิดเทียบราคาค่าบริการตามอัตราส่วน และการกำหนดราคาค่าบริการเกี่ยวข้าวโดยใช้รถเกี่ยวข้าวสูงกว่าราคาแนะนำ โดยไม่มีเหตุผลอันควรและไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น อาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ระหว่างการประกาศราคาแนะนำค่าบริการเกี่ยวข้าวโดยใช้รถเกี่ยวข้าว หากพบว่ามีการฝ่าฝืน โปรดแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานการค้าภายในจังหวัดทั่วประเทศ ทางกรมการค้าภายในจะส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบและหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป
       นายปัญญากล่าวต่อว่าจากการสำรวจรถเกี่ยวข้าวในจังหวัดบึงกาฬมีประมาณ 20 กว่าคัน ซึ่งตนจะได้นำคณะที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบและให้คำแนะนำกับเจ้าของรถเกี่ยวข้าวในการกำหนดราคาแนะนำที่ทางคณะกรรมการกลางกำหนดและรถคันไหนที่มีการตรวจสอบแล้วจะมีสติ๊กเกอร์รับรองติดรถให้ซึ่งประชาชนสามารถสังเกตได้จากสติ๊กเกอร์นี้