ข่าวรอบเมืองจังหวัดบึงกาฬ
ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เดินหน้าโครงการ ผู้ว่าฯ พบนักเรียน

วันที่ 12 พ.ย. 2557 )

     วันนี้ (08-11-57) เวลา 08.00 น. นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เดินทางไปที่วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เพื่อพบปะนักเรียนตามโครงการผู้ว่าพบนักเรียน โดยมี ดร.เมธีศิน สมอุ่มจารย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ คณะอาจารย์ นักเรียนวิทยาลัยเทคนิคให้การต้อนรับ

    โดยในวันนี้ผู้ว่าฯ ได้พบปะพูดคุยเน้นย้ำกับนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬว่า เพื่อเป็นการเข้าไปชี้แจงถึงนโยบายของรัฐบาล การให้ความสำคัญต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้เป็นคนที่มีวินัย หากมีวินัยแล้วจะเป็นคนที่มีคุณภาพ ปัญหาสังคมต่างๆ ที่เคยเป็นอยู่ก็จะลดน้อยถอยลงรวมไปถึงเรื่องยาเสพติดหากเราทุกคนมีวินัย สร้างความอบอุ่นในครอบครัวปัญหายาเสพติดก็จะลดน้อยลงและขอให้ทุกคนอย่ายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด อบายมุข ทุกประเภท รวมไปถึงการรณรงค์การป้องกันท้องก่อนวัยอันควร ซึ่งเป็นพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น และเน้นย้ำให้ทุกคนหันมาเล่นกีฬาซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกันเพราะจะได้สุขภาพที่ดีและมีสังคมที่เข้มแข็ง อีกทั้งได้ฝากถึงการที่เราจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งเด็กที่เรียนอาชีวะศึกษาทุกแขนงมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมากจึงฝากให้นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนศึกษาหาความรู้ให้มากๆ และภูมิใจในวิชาชีพที่เรียนเพื่อจะได้นำมาพัฒนาบ้านเกิด หรือประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรื่องต่อไป

     พร้อมเยี่ยมชมสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลต่างๆที่ทางวิทยาลัยได้ส่งเข้าประกวดในระดับประเทศ ซึ่งผู้ว่าฯให้ความสนใจและอยากให้วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ นำไปต่อยอดเป็นเชิงอุตสาหกรรม