ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดหางาน เตือน!!! แรงงานต่างด้าว ออกนอกเขตพื้นที่จังหวัดต้องขออนุญาตตามกฎหมาย...

วันที่ 9 ก.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 4021 คน)

         นางธนพร  สุวรรณโณ จัดหางานจังหวัดบึงกาฬ เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากกรมการจัดหางานให้ประชาสัมพันธ์เน้นย้ำ กรณียังมีนายจ้าง/สถานประกอบการและแรงงานต่างด้าวส่วนหนึ่งที่ยังไม่เข้าใจข้อห้ามหรือเงื่อนไขในการเดินทางออกนอกเขตพื้นที่ได้รับอนุญาตทำงานว่า การเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดเพื่อไปตรวจสัญชาติ จะต้องมีหนังสือรับรองจากกรมการจัดหางาน หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัด และการทำงานนอกเขตพื้นที่จังหวัด จะต้องมีเอกสารหลักฐานการอนุญาตให้ทำงานเป็นเอกสารแสดงต่อเจ้าหน้าที่ เช่น เอกสารรับรองการเปลี่ยน/เพิ่ม ท้องที่ทำงาน หลักฐานอนุญาตทำงาน (ใบเสร็จรับเงิน)/หนังสือรับรองการขออนุญาตทำงาน แสดงต่อเจ้าหน้าที่เมื่อมีการขอตรวจสอบ
         สำหรับงานรับใช้ในบ้านให้เคลื่อนย้ายออกนอกเขตท้องถิ่นจังหวัดที่ได้รับอนุญาตเพื่อติดตามนายจ้าง สามีหรือภรรยาของนายจ้างไปทำหน้าที่การงานที่รับผิดชอบ โดยนายจ้าง สามีหรือภรรยาของนายจ้างและลูกจ้างจะต้องเดินทางไปด้วยกันและต้องแสดงบัตรประจำตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่มีการขอตรวจสอบ
         จัดหางานจังหวัดบึงกาฬกล่าวต่อว่า สำหรับแรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬหากต้องการออกนอกเขตพื้นที่จังหวัดเพื่อเดินทางไปตรวจสัญชาติ ให้ดำเนินการขอหนังสือรับรองจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ และ การทำงานนอกเขตพื้นที่จังหวัด จะต้องได้รับอนุญาตให้ทำงานโดยมีหนังสือรับรอง เช่นเอกสารรับรองการเปลี่ยน/เพิ่ม ท้องที่ทำงาน หลักฐานอนุญาตทำงาน (ใบเสร็จรับเงิน) /หนังสือรับรองการขออนุญาตทำงานจาก สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ ทั้งนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์เน้นย้ำให้นายจ้าง/สถานประกอบการ ให้ดำเนินการขออนุญาตการออกนอกเขตพื้นที่อย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นอาจจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
         หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ เลขที่ 51/1-3 ถนนประกอบบูรณะ หมู่ 7 ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ โทร 0-4249-1381,โทรสาร 0-4249-1318