ข่าวประชาสัมพันธ์
การห้ามนำเข้าชั่วคราวสินค้าเนื้อสุกร/ผลิตภัณฑ์ สุกรที่มีชีวิตและลูกสุกร

วันที่ 22 ก.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 118 คน)

         สปป.ลาว ห้ามนำเข้าชั่วคราวสินค้าเนื้อสุกร/ผลิตภัณฑ์ สุกรที่มีชีวิตและลูกสุกร ในระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 - 15 สิงหาคม 2558 เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝนทำให้มีการระบาดของโรคสุกรเกิดขึ้นในบางประเทศและบางแขวงของสปป.ลาว โดยเฉพาะโรคอหิวาห์สุกร ซึ่งเป็นโรคที่สร้างความเสียหายแก่ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค และเนื่องจากสปป.ลาวมีชายแดนติดกับหลายประเทศจึงมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโรคดังกล่าวได้ เพื่อป้องกันและสกัดกั้นไม่ให้โรคดังกล่าวแพร่ระบาดเข้ามาในสปป.ลาวทั้งเป็นการส่งเสริมการผลิตภายใน ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 042 - 492528-29