ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ส่วนภูมิภาค

วันที่ 29 ก.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 87 คน)

         สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด ทั่วประเทศ ในวาระครบ 55 ปี สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ในปี 2558 เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในเดือนสิงหาคม และเดือนธันวาคม 2558 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ และแสดงออกถึงความห่วงใย การแบ่งปันแก่ผู้ด้อยโอกาส จังหวัดบึงกาฬ ขอเชิญชวนส่วนราชการ หน่วยงาน  สถานศึกษา องค์กรภาคเอกชน องค์กรสาธารณกุศล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดบึงกาฬ ได้ร่วมบริจาคสมทบการจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ส่วนภูมิภาค ประจำจังหวัด สนใจกรุณาติดต่อขอบริจาคหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ หรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ทุกวันในเวลาราชการ