ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอขยายเวลาการเสนอรายชื่อบุคคลดีเด่นเพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2558

วันที่ 15 ก.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 118 คน)

      มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนโยบายส่งเสริมและเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นเพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีของมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมและเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นในประเภทต่างๆ ได้แก่ ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม หรือวิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม ทุกระดับ ประเภทบุคคลดีเด่นผู้ทำประโยชน์ให้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และประเภทบุคคลดีเด่นซึ่งได้ประกอบคุณงามความดีให้กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 3 สาขา ได้แก่ สาขาบำเพ็ญประโยชน์ สาขาวิชาชีพ และสาขาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยกำหนดส่งเสนอรายชื่อบุคคลดีเด่นภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2558 เพื่อเป็นการส่งเสริมและเชิดชูเกียรติให้กับบุคคลที่ได้ประกอบคุณงามความดีในประเภทต่างๆ ให้ได้รับการยกย่อง และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคมและบุคคลทั่วไปในอันที่จะเป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงขอขยายเวลาในการส่งชื่อบุคคลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2558 จากเดิมกำหนดส่งภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2558 ขอขยายเวลาในการส่งเสนอรายชื่อบุคคลดีเด่น เป็นส่งภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-4375-4321-40 ต่อ 1305,1295