ข่าวรอบเมืองจังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬจัดอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านแรงงานสู่ประชาคมอาเซียน

วันที่ 20 ธ.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 215 คน)

       วันที่ 19 ธ.ค. 59 นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผวจ.บึงกาฬ เป็นประธานพิธีเปิดอบรมกิจกรรม "ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านแรงงานสู่ประชาคมอาเซียน” ตามโครงการพัฒนาศักยภาพด้านแรงงานและสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม สิรินธารา 1 โรงแรมเดอะวัน อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ โดยมีเครือข่ายด้านแรงงานจังหวัดบึงกาฬ จำนวน 50 คน เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ 
นางวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า จังหวัดบึงกาฬ ตั้งอยู่ติดกับแขวงบอลิคำไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยมีแม่น้ำโขงเป็นเส้นกั้นเขตแดน จึงมีความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจที่สำคัญกับ สปป.ลาว และประเทศเวียดนาม รวมทั้งในอนาคตหากก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 5 แล้วเสร็จ จะเพิ่มความสะดวกในด้านโลจิสติกส์และความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจระหว่างไทย ลาว เวียดนาม และจีน มากยิ่งขึ้น อันจะทำให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงาน ทุน และทรัพยากร ตลอดจนสินค้าและบริการอย่างเสรีเพิ่มตามไปด้วย 
ที่ผ่านมาสำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ได้มีการแต่งตั้งอาสาสมัครแรงงานตำบลทุกตำบลรวม 53 คน ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานด้านแรงงานในพื้นที่ รวมทั้งภาคีด้านแรงงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรองค์กรพัฒนาต่างๆที่ร่วมเป็น "เครือข่ายด้านแรงงาน” ดังนั้น จึงได้จัดอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านแรงงานให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และพัฒนาทักษะด้านภาษาให้สามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานที่เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เพื่อที่จะสามารถให้บริการและอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ กับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการดำรงอยู่ในประชาคมอาเซียนอย่างสมภาคภูมิและเกิดประโยชน์สูงสุด