ข่าวรอบเมืองจังหวัดบึงกาฬ
จ.บึงกาฬ เกษตรจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Day เสริมความรู้เกษตรกรก่อนลงมือต้นฤดู

วันที่ 22 เม.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 193 คน)

   ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอโซ่พิสัย บ้านขี้เหล็กน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลถ้ำเจริญ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานลั่นฆ้องชัย 4 ครั้ง เปิดงาน "วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เป็นสัญลักษณ์นำเกษตรกรบึงกาฬสู่ยุค 4.0 ในงานมีการให้ความรู้ด้านการเกษตรครบวงจรและบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560" โดยมีนายพลพงษ์ ศรีสมัย นายอำเภอโซ่พิสัย นำส่วนราชการ และประชาชนให้การต้อนรับและร่วมเรียนรู้งานด้านการเกษตรจำนวนกว่า 500 คน
    นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรได้รู้จักการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลในการผลิตทางการเกษตร นำไปสู่การลดตันทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพผลผลิต รวมถึงการเชื่อมโยงด้านการตลาด เป็นการประกอบอาชีพการเกษตรแบบครบวงจร การจัดงานวันนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ ร่วมบูรณาการจัดงานกับภาคีเครือข่าย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้เรื่องเกษตรผสมผสาน และการลดต้นทุนการผลิต จำนวน 10 ฐานการเรียนรู้ คือ ด้านประมง เครื่องจักรกลการเกษตร ด้านปศุสัตว์ ด้านการปรับปรุงบำรุงดิน การผลิตน้ำส้มควันไม้และสารสกัดไล่แมลง ด้านการจัดทำบัญชีต้นทุนครัวเรือน ต้นทุนการประกอบอาชีพ การเรียนรู้เรื่องเมล็ดพันธุ์ข้าว การผลิตมีดกรีดยาง เรื่องปาล์มน้ำมัน และการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า รวมทั้งการเรียนรู้จากศูนย์ฯ ที่มีการปฏิบัติจริงจนเกิดผลสำเร็จในด้านการเกษตรและยังมีการจัดนิทรรศการด้านการเกษตรของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ กระทรวงพลังงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีเกษตรกรและผู้สนใจเข้าร่วมงาน และเข้าเรียนรู้ จำนวน 500 คน
เกษตรจังหวัดบึงกาฬ กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้วางแผนการจัดงานไว้ครอบคลุมครบทุกอำเภอๆ ละหนึ่งครั้ง เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2560 ภายในงานเกษตรกรจะได้รับความรู้ต่างๆ มากมาย สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและการใช้ชีวิตประจำวัน