ข่าวรอบเมืองจังหวัดบึงกาฬ
บึงกาฬสภาขับเคลื่อนการปฏิรูประบบการเรียนรู้จัดโครงการพัฒนาครูสร้างหลักสูตรเพื่อปลูกฝังเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี

วันที่ 25 เม.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 127 คน)

      วันที่ 24 เม.ย. เวลา 10.00 น. พลเอก ดร.พหล สง่าเนตร รองประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และประธานอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบการเรียนรู้ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้ประกอบพิธีกล่าวถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ก่อนจะกล่าวเปิดโครงการพัฒนาครูเพื่อปลูกฝังเยาวชนให้เป็น พลเมืองดี วินัยเด่น คนดีมีวินัย รักภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญตามความถนัด มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด " STAR STEMS ”ของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ร่วมกับเครือข่ายปฏิรูปการศึกษาจังหวัดบึงกาฬ ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ ครู ผู้ปกครอง และผู้นำท้องถิ่น โดยมีนายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผวจ.บึงกาฬ ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมศรีบึงกาฬ โรงเรียนบึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
     พลเอก ดร.พหล สง่าเนตร กล่าวว่า การสร้างคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ และมีความรับผิดชอบเป็นเป้าหมายสำคัญของการปฏิรูปการศึกษา และเป็นพื้นฐานสำคัญของการปฎิรูปประเทศในทุกๆด้านเพราะคนที่มีคุณสมบัติดังกล่าวนี้เท่านั้นที่จะสามารถช่วยแก้ปัญหาต่างๆของชาติได้ กระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิด STAR STEMS ที่คณะอนุกรรมาธิการได้พัฒนาขึ้นซึ่งจะส่งผลให้เกิดคนดีมีวินัย รักชาติ และมีความรับผิดชอบอย่างยั่งยืน จึงจำเป็นและมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อสร้างคนไทยให้บรรลุเป้าหมายตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 54 ที่กล่าวว่าการศึกษาทั้งปวงต้องทำให้คนไทยเป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญตามความถนัด มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติและเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศไปสู่สังคมยุคใหม่ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อขยายผลโครงการในการพัฒนาคุณภาพผู้บริหารและครูให้มีความรู้ความเข้าใจและยกระดับศักยภาพในการจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังเยาวชนให้เป็น "พลเมืองดี วินัยเด่น" สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อสร้างหลักสูตรสาระท้องถิ่น เน้นจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ พลเมืองดี วินัย ตามแนวคิด " STAR STEMS ” ซึ่งมีโรงเรียนต้นแบบระยะขยายผลรุ่นที่ 8 ในเขตจังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมโครงการจำนวน 5 โรงเรียน ดังนี้ 1.โรงเรียนบึงกาฬ 2.โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 3.โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 4.โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม และ 5.โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรค์ จำนวนทั้งสิ้น 185 คนและได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา คณะวิทยากรจากโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ