ข่าวรอบเมืองจังหวัดบึงกาฬ
คณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี พร้อมผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 10 ลงพื้นที่พบชาวบ้านที่บึงกาฬ

วันที่ 18 ธ.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 138 คน)

   นางอัจจิมา จันทร์สุวานิชย์ คณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) พร้อมด้วยนางสาวอรนุช ศรีนนท์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 10 นำคณะลงพื้นที่จังหวัดบึงกาฬเพื่อตรวจติดตามงานในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ โดยมีนายสุรศักดิ์ เกษมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ นำคณะส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและชาวบ้านในพื้นทีให้การต้อนรับ
    สำหรับการลงพื้นที่ของคณะทำงานรองนายกรัฐมนตรีพร้อมผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 10 ในครั้งนี้ เพื่อติดตามงานการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งในคราวที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 21 – 22 สิงหาคม 2560 ผู้บริหารท้องถิ่นของจังหวัดบึงกาฬได้มีหนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อก่อสร้างและซ่อมสร้างถนนในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ต่อมานายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน มอบหมายไห้รองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการ ดังนั้นในวันนี้คณะรองนายกรัฐมนตรีพร้อมผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 10 ได้ลงพื้นที่ตรวจสภาพความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อำเภอศรีวิไล และอำเภอบึงโขงหลง ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บก 4070 บ้านคำบอน หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา – บ้านนาคำแคน หมู่ที่ 3 ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ และโครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บก 1016 บ้านบ่อพนา หมู่ที่ 5 ตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา – บ้านโนนสวนปอ หมู่ที่ 6 ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งถนน 2 เส้นนี้ เป็นถนนลูกลังซึ่งในหน้าแล้งจะได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองจำนวนมากเมื่อมีรถวิ่งผ่านและในหน้าฝนถนนใช้งานลำบากมากเนื่องจากถนนจะเป็นเลนตม รถที่ไม่มีความชำนาญจะไม่สามารถผ่านได้ นอกจากนี้ยังเป็นถนนเส้นสำคัญในการเดินทางขนส่งสินค้าการเกษตร และเป็นทางลัดเชื่อมต่อระหว่างตำบลไปสู่ตัวอำเภอและที่สำคัญใกล้แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดบึงกาฬอีกด้วย
    นางอัจจิมา จันทร์สุวานิชย์ คณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ในครั้งนี้เห็นว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อนจริง ซึ่งจะได้ทำรายงานไปยังรองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ให้รับทราบข้อมูลเพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่เดือดร้อนต่อไป