ข่าวรอบเมืองจังหวัดบึงกาฬ
จ.บึงกาฬ จัดประชุมการขับเคลื่อนการกำจัดขยะอย่างยั่งยืน

วันที่ 19 ธ.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 166 คน)

   วันนี้ (19 ธ.ค. 60) ที่โรงแรมเดอะวัน อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนการกำจัดขยะในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ตามโครงการกำจัดขยะต้นทางชุมชนจังหวัดบึงกาฬ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบงานการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีกทั้งผู้เกี่ยวข้องผู้มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ จำนวน 300 คน
   นายอัครพงษ์ เขียวแจ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ กล่าวถึงการจัดประชุมในวันนี้ว่าจังหวัดบึงกาฬได้กำหนดไห้ทุกภาคส่วนในจังหวัดมีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนภายใต้นโยบายจังหวัดสะอาด ปีงบประมาณ 2560 ใน 5 ประเด็น คือ 1.ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เข้าสู่ระบบการกำจัดปลายทางลดลง ร้อยละ 5 2.ส่วนราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน ภาคเอกชน และสถานประกอบการจัดกิจกรรมลดและคัดแยกขยะมูลฝอยหรือนำขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ 100 เปอร์เซ็นต์ 3.หมู่บ้าน ชุมชนสามารถเป็นต้นแบบการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ได้ร้อยละ 40 4.หมู่บ้าน ชุมชน มีการจัดตั้งจุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชนได้ 100 เปอร์เซ็นต์ 5.ต้องมีการกำจัดขยะถูกต้องตามหลักวิชาการเพิ่มขึ้นได้แก่ กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายร้อยละ 70 และมูลฝอยติดเชื้อร้อยละ 85 ที่ผ่านมาในปีงบประมาณ 2560 จังหวัดบึงกาฬสามารถลดขยะได้ตามเป้าของ 5 ประเด็นหลักที่ตั้งไว้
    สำหรับในปีงบประมาณ 2560 ทางจังหวัดได้กำหนดกรอบและแนวทางการกำจัดขยะไว้ 3 ประเด็น คือ 1.การกำจัดขยะต้นทาง คือขยะมูลฝอยชุมชนสามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้ร้อยละ 30 หมู่บ้านชุมชน มีเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกเพื่อส่งเสริมการกำจัดขยะมูลฝอย ร้อยละ 50 และหมู่บ้านชุมชนมีจุดรวบรวมขยะอันตราย 100 เปอร์เซ็นต์ 2. การจัดการขยะต้นทาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาชนะรวบรวมขยะมูลฝอยแยกประเภทในสวนสาธารณะและสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง 100 เปอร์เซ็นต์ 3. การจัดการขยะปลายทาง ขยะมูลฝอยชุมชนต้องได้รับการกำจัดอย่างถูกต้อง 100 เปอร์เซ็นต์ และขยะมูลฝอยตกค้างต้องได้รับการกำจัดการอย่างถูกต้อง ร้อยละ 95 นอกจาก 3 ประเด็นหลักยังมีการขับเคลื่อนการจัดการขยะต้นทางโดยเน้นการจัดการขยะอินทรี มีเป้าหมายในการจัดตั้งศูนย์การจัดการขยะต้นทางในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ จำนวน 60 ศูนย์ ดังนั้นจึงมีการจัดการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเพื่อขับเคลื่อนงาน บึงกาฬจังหวัดสะอาดอย่างยั่งยืนต่อไป