ข่าวรอบเมืองจังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ จัดอบรมสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อสานต่องานตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 19 ธ.ค. 2560 )

   จังหวัดบึงกาฬ จัดอบรมสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อสานต่องานตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  วันนี้ (19 ธ.ค. 60) ที่ ห้องสิรินธรวัลลี ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 4 นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นรุ่น ที่ 2 / 2561 เพื่อทบทวนและซักซ้อมความรู้ความเข้าใจการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่นให้กับสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น จำนวน 100 คน โดยมีวิทยากรจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาให้ความรู้แก่สมาชิกในวันนี้
นายชาญชัย คงทัน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบึงกาฬ ในฐานะคณะกรรมการและเลขานุการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดบึงกาฬ กล่าวถึงการจัดกิจกรรมในวันนี้ว่า ตามที่จังหวัดบึงกาฬได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เข้าร่วมสนองพระราชดำริตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทางจังหวัดบึงกาฬได้ดำเนินงานตามแผนแม่บทของโครงการระยะ 5 ปีที่ 5 และระยะ 6 ปีที่ 6 สืบต่อมาโดยมีกรอบการดำเนินงาน 3 กรอบ 8 กิจกรรม ได้แก่ กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร กรอบการใช้ประโยชน์ และกรอบการสร้างจิตสำนึก ปัจจุบันมีสมาชิกทรัพยากรท้องถิ่น จำนวน 10 แห่ง และมีสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จำนวน 23 แห่ง เพื่อเป็นการทบทวนและซักซ้อมความรู้ความเข้าใจการสำรวจ และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่นให้กับสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น จึงได้จัดการอบรมขึ้นในวันนี้ เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการฯ บรรลุตามเป้าหมายคือการพัฒนาบุคลากรอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืชและทรัพยากรให้เกิดประโยชน์กับมหาชนชาวไทย และมีวัตถุประสงค์ให้เข้าใจและเห็นความสำคัญของพันธุกรรมพืชและทรัพยากร ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ จนเกิดประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย และมีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชและทรัพยากร สื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ