ข่าวรอบเมืองจังหวัดบึงกาฬ
บึงกาฬจัดกิจกรรมวันแห่งครอบครัว

วันที่ 22 พ.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 75 คน)

       วันนี้ 22 พฤษภาคม 2561 ที่ โรงแรมเดอะวัน อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ นายกรกต ธำรงวงค์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานพร้อมบรรยายพิเศษในงานเปิดการประชุมสมัชชาครอบครัวและกิจกรรมวันแห่งครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายที่ดำเนินงานด้านครอบครัว ได้แก่คณะกรรมการพัฒนาสตรี ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้
       การจัดการประชุมสมัชชาครอบครัวและกิจกรรมวันแห่งครอบครัวจังหวัดบึงกาฬมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว กระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของครอบครัวใช้เวลาอยู่ร่วมกันภายในครอบครัวแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ สร้างพลังเครือข่ายครอบครัวให้เกิดขึ้นในสังคม ในที่ประชุมมีการระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ระหว่างผู้แทนสตรี ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน สภาเด็กและเยาวชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมออกเป็น 4 กลุ่มเพื่อถกปัยหาในหัวข้อต่างๆที่มีแนวโน้มที่ส่งผลกระทบต่อปัญหาสถาบันครอบครัวและจะเป็นปัญหาสำคัญของจังหวัดบึงกาฬ คือ ปัญหาการติดเหล้า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาเสพติด ปัญหาติดเกมส์ โซเซียลมีเดีย ปัญหาติดการพนัน และปัญหามั่วสุมและก่อความรำคาญให้ชาวบ้าน โดยปัญหาต่างๆที่ร่วมประชุมและระดมความคิดเห็นในวันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในข้อเสนอเพื่อพัฒนานโยบายและแนวทางการทำงานด้านครอบครัวให้มีความสอดคล้องและตรงตามความต้องการที่แท้จริงของทุกภาคส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมทั้งกำกับ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องและเพื่อให้มีการนำข้อเสนอจากมติสมัชชาครอบครัวไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
      นอกจากนี้ยังมีการมอบโล่รางวัลครอบครัวร่มเย็นแก่ครอบครัวศรีชาทุม บ้านเลขที่ 2 หมู่ที่ 10 ต.หนองเลิง อ.เมืองบึงกาฬ ครอบครัวศรีสัตยา บ้านเลขที่ 89 หมู่ที่ 1 ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ และครอบครัวแสนบุญ บ้านเลขที่ 46 หมู่ที่ 10 ต.หนองเลิง อ.เมืองบึงกาฬ เพื่อยกย่องสดุดีครอบครัวที่ดีที่เป็นแบบอย่างในการอบรมเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวจนเกิดความร่มเย็นเป็นสุขแก่ทุกคนในครอบครัว