ข่าวรอบเมืองจังหวัดบึงกาฬ
เกษตรจัดดำนาวันแม่เกี่ยวข้าววันพ่อ

วันที่ 11 ส.ค. 2556 )


       วันนี้ 08-08-56 เวลา 16.00 น. ณ แปลงนาสาธิตบ้านท่าไคร้ (ภายในพื้นที่ก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ) หมู่ 5 ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เดินทางไปเป็นประธานในงานรณรงค์ ให้ความรู้การลดต้นทุนการผลิตข้าว และนำหัวหน้าส่วนราชการ เกษตรกร ร่วมกันดำนาในแปลงนาสาธิต โดยการดำนาในครั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬกล่าวว่า "ดำนาวันแม่เกี่ยวข้าววันพ่อ” ซึ่งมีเกษตรกรให้ความสนใจมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากถึงแม้จะมีฝนตกลงมาอย่างแรงตลอดทั้งวัน
       นายทรงพันธ์ จันสว่าง เกษตรจังหวัดบึงกาฬ เปิดเผยว่า การรณรงค์ให้ความรู้เรื่อง ลดต้นทุนการผลิตข้าวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าข้าวของประเทศไทย ซึ่งต้นทุนการผลิตข้าวที่เพิ่มสูงขึ้นอันเกิดจากสาเหตุการใช้ปัจจัยการผลิต ไม่ถูกต้อง ไม่ถูกชนิด ใช้ผิดเวลา ในอัตราที่ไม่เหมาะสม หรือใช้ปัจจัยการผลิตฟุ่มเฟือย อันเป็นเหตุให้เกิดโรคและแมลงระบาด ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬได้กำหนดจัดงานรณรงค์ ให้ความรู้การลดต้นทุนการผลิตข้าว เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับเกษตรกรในจังหวัดได้เห็นถึงความสำคัญในการลดต้นทุนในการผลิตข้าวเพื่อส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งกิจกรรมหลักในวันนี้จะเป็นการสาธิตการดำนา การจัดนิทรรศการวิชาการด้านการลดต้นทุนการผลิตข้าวจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่าในนาข้าว เป็นต้น