ข่าวรอบเมืองจังหวัดบึงกาฬ
อำเภอเมืงบึงกาฬจัดงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน

วันที่ 11 ส.ค. 2556 )

         วันนี้ (10 สิงหาคม 2556) เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ นายชัยวัฒน์ สารสมบัติ นายอำเภอเมืองบึงกาฬเป็นประธานในงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำปี 2556 ซึ่งงานในวันนี้มีพิธีมอบรางวัล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี 2556 โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากเพื่อแสดงออกถึงพลังแห่งผู้นำท้องถี่นในอำเภอเมืองบึงกาฬ
         ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศกําหนดให้วันที่ 10 สิงหาคมของทุกปีเป็น "วันกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน” เพื่อน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 5 ที่ทรงให้มีการทดลองจัดระเบียบการปกครองตําบลและหมู่บ้าน โดยให้ราษฎรได้พิจารณาเลือกผู้ใหญ่บ้านจากราษฎรด้วยกันเองขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติสถาบันกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้ปรากฏต่อสาธารณชนทั่วไป กระทรวงมหาดไทยได้กําหนดให้มีการพิจารณาคัดเลือกกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับรางวัล ประจําปี 2556 โดยกําหนดไว้เป็น 2 ชั้น คือชั้นยอดเยี่ยม (ชั้นที่1) และชั้น 2 คือผู้มีผลงานดีเด่น ซึ่งอำเภอเมืองบึงกาฬได้ประกาศผลการ พิจารณาคัดเลือกรางวัล กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้มีผลงานดีเด่น ประจําปี 2556 แล้ว ดังนี้ 1.นายชยพล โพธิ์สว่าง กำนันตำบลไคสี ได้รับรางวัลชั้น 2 ของกำนัน 2.นายเทิดศักดิ์ กงระหัด ผู้ใหญ่บ้านอาฮง หมู่ที่ 3 ตำบลไคสี ได้รับรางวัลชั้น 2 ของผู้ใหญ่บ้าน 3.นายจำรูญ หนูกล้วย แพทย์ประจำตำบลไคสี ได้รับรางวัลชั้น 2 ของแพทย์ประจำตำบล 4.นายนิเทศ พลภักดี สารวัตรกำนันตำบลไคสี ได้รับรางวัลชั้น 2 สารวัตรกำนัน 5.นายนัตร เกตุพิมล สารวัตรตำบลไคสี ได้รับรางวัลชั้น 2 ของสารวัตรกำนัน 6.นายรจน์ ทีหอคำ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอาฮง หมู่ที่ 3 ตำบลไคสี ได้รับรางวัลชัน 2 ของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งผู้ได้รับรางวัลต่างมีความภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัลจากการทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่