ข่าวรอบเมืองจังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดเชื่อมโยงต่องานส่งเสริมการเกษตร บึงกาฬ จัดอบรม หลักสูตร ”ประชาคมอาเซียนและความเชื่อมโยงต่องานส่งเสริมการเกษตร"

วันที่ 14 ส.ค. 2556 )

        วันนี้ ( 13 สิงหาคม 2556) เวลา 09.30 น. ณ ห้องบึงกาฬบุรี ชั้น 5 โรงพยาบาลบึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ มีการอบรม หลักสูตร”ประชาคมอาเซียนและความเชื่อมโยงต่องานส่งเสริมการเกษตร” ให้แก่บุคลากรของสำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ โดยได้รับเกียรติจาก นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธาน ในพิธีเปิด       
        นายทรงพันธ์ จันทร์สว่าง เกษตรจังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า การจัดอบรม หลักสูตร”ประชาคมอาเซียนและความเชื่อมโยงต่องานส่งเสริมการเกษตร” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการเป็นประชาคมอาเซียน และความเชื่อมโยงระหว่างประชาคมอาเซียนต่องานส่งเสริมการเกษตรแก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับ ตลอดจนเพื่อปรับบทบาทและกระบวนทัศน์การทำงานขององค์กรภายใต้ประชาคมอาเซียน รวมถึงเพื่อส่งเสริมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของงานส่งเสริมการเกษตรอย่างทั่วถึง หลักสูตรในการอบรม มีเนื้อหาที่ประกอบด้วย 1ความเป็นมาและพัฒนาการของอาเซียนและประชาคมอาเซียน 2 ประชาคมอาเซียนกับภาคเกษตร 3 ยุทธศาสตร์ประเทศไทยกับการเตรียมความพร้อมภาคเกษตรก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และ 4 บทบาทกรมส่งเสริมการเกษตรกับการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
         เกษตรจังหวัดบึงกาฬ กล่าวเพิ่มเติมว่า บุคคลเป้าที่เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย เกษตรอำเภอทุกอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมเกษตรที่รับผิดชอบตำบลหรือเกษตรตำบล พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 76 คน