ข่าวรอบเมืองจังหวัดบึงกาฬ
บึงกาฬคัดเลือกศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมดีเด่นปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เสร็จแล้ว

วันที่ 21 ส.ค. 2556 )

      เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ ได้มีการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬประจำปี ๒๕๕๖ โดยมี
นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานการประชุม การประชุมครั้งนี้มีขึ้นเนื่องจาก สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มอบนโยบายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัดนำแนวทางเฝ้าระวัง ดูแล พฤติกรรมที่เบี่ยงเบนทางสังคมและวัฒนธรรมอันเกิดจากโลกในยุคไร้พรมแดน ทำให้วัฒนธรรมจากต่างแดนที่ไม่เหมาะสมไหลบ่าเข้ามาในสังคมไทย ทำให้เกิดผลกระทบต่อวัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่งเป็นรากเหง้าของวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษได้กลั่นกรองเลือกสรรและปฏิบัติเป็นแบบแผนมาแต่โบราณกาลซึ่งถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับท้องถิ่นนั้นๆ เมื่อมีวัฒนธรรมจากต่างแดนเข้ามาคุกคามทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา อาทิ ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด ความเสื่อมโทรมทางศีลธรรม ฯลฯ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ จึงได้ดำเนินโครงการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม จังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ขึ้น เพื่อสอดส่อง ดูแล พฤติกรรม วัฒนธรรมต่างๆ ในพื้นที่ที่เบี่ยงเบนไปจากวัฒนธรรมท้องถิ่นเดิม โดยมีกิจกรรมดำเนินการดังนี้ ๑. การคัดเลือก/ตัดสินศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ๒. การสนับสนุนศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมดีเด่น ให้เป็นศูนย์ฯนำร่องในการเฝ้าระวังฯ ๓. การประชาสัมพันธ์/รณรงค์ ส่งเสริม ปลูกจิตสำนึกการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในสังคม ชุมขน ๔. การขยายเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม โดยการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในจังหวัดเพิ่มมากขึ้นให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
      สำหรับการคัดเลือกศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมดีเด่นจังหวัดบึงกาฬประจำปี ๒๕๕๖ นั้น ที่ประชุมได้คัดเลือก ๑. ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมเทศบาลตำบลหอคำ (อำเภอเมืองบึงกาฬ) ๒. ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมโรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง (อำเภอปากคาด) ๓. ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมโรงเรียนบ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ (อำเภอเซกา) ๔. ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม (อำเภอโซ่พิสัย) ๕. ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมโรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม (อำเภอโซ่พิสัย) ให้เป็นศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมดีเด่นของจังหวัดบึงกาฬ ซึ่งทุกศูนย์ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเงินรางวัลสนับสนุนการดำเนินงาน ศูนย์ละ ๔,๐๐๐ บาทพร้อมเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ