ข่าวรอบเมืองจังหวัดบึงกาฬ
กาชาดบึงกาฬจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาพัฒนาศักยภาพกรรมการและสมาชิกกาชาด

วันที่ 27 ส.ค. 2556 )

        วันนี้(27 สิงหาคม 2556) เวลา09.00น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ นายเทวัญ สรรค์นิกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการ สมาชิก และผู้ช่วยเหลือกิจการกาชาดและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพ ประจำปี 2556 เหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ โดยมีนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ กล่าวรายงาน ซึ่งมีสมาชิกเหล่ากาชาดในจังหวัดบึงกาฬมาร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพียง
         เหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬยกฐานะจากกิ่งกาชาดอำเภอบึงกาฬเป็นเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2554 ตาม พรบ. จัดตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. 2554 โดยมติที่ประชุมกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 301 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2554 เป็นเหล่ากาชาดจังหวัดที่ 76 เหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬในฐานะตัวแทนสภากาชาดไทย ซึ่งมีหน้าที่สนับสนุนส่งเสริมกิจการกาชาดในพื้นที่จังหวัดได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการ สมาชิก และผู้ช่วยเหลือกิจการกาชาดและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพ ประจำปี 2556 เหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเวทีให้สมาชิกาชาดจังหวัดบึงกาฬ ได้มีโอกาสพบปะปฏิสัมพันธ์ เพิ่มความสมัครสมานสามัคคี เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในกิจการสาธารณะกุศลของแต่ละอำเภอ ตลอดจนเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เหล่ากรรมการ สมาชิก กาชาด ในเรื่องบทบาทหน้าที่ ข้อบังคับ ระเบียบ และการปฏิบัติงาน สิ่งที่ควรรู้ และสิทธิประโยชน์ต่างๆที่จะได้รับจาการเป็นกรรมการและสมาชิกกาชาด ตลอดทั้งให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อความแข็งแรง และเป็นกำลังสำคัญให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬให้เป็นที่พึ่งของประชาชนในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬต่อไป