เกี่ยวกับจังหวัดชัยภูมิ >> ทำเนียบ ผวจ.ชัยภูมิ
๖๗ นายกอบชัย บุญอรณะ

วันที่ 19 มิ.ย. 2563 )

 

     

ประวัติผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ คนที่ ๖๗

 

นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

เกิดเมื่อวันที่ 6 ม.ค.2504

จบการศึกษา รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

(การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)


ประวัติการรับราชการ

 - หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด

 - หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี

 - เลขานุการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 - ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกนและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย

 - ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัย ศูนย์ป้องกนและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลําปาง

 - ผู้อํานวยการสํานักนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 - รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 - ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

---------------------------------------