เกี่ยวกับจังหวัดชัยภูมิ >> ทำเนียบ ผวจ.ชัยภูมิ
๖๓ นายพรศักดิ์ เจียรณัย

วันที่ 4 ต.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 2836 คน)

 

นายพรศักดิ์ เจียรณัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ คนที่ 63
 
 1. ประวัติส่วนตัว
1.1. เกิดวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๔๙๗
1.2. ภูมิลำเนา เกิดที่ กรุงเทพมหานคร
1.3. สถานภาพ สมรสกับนางเครือวัลย์ เจียรณัย ไม่มีบุตร – ธิดา
 
2. การศึกษาและอบรม
2.1 ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2.2 ปริญญาโท (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.3 หลักสูตร โรงเรียนนายอำเภอ รุ่นที่ ๓๕
2.4 หลักสูตรฝ่ายอำนวยการ กองอาสาสรักษาดินแดน ชุดที่ ๑๔
2.5 โรงเรียนนักปกครองระดับสูง วิทยาลัยการปกครอง รุ่น ๓๘
2.6 การพัฒนาความเป็นผู้นำที่มีประสิทธิผลอย่างยั่งยืน สถาบันดำรงราชานุภาพ
 
 
 
3. ประวัติรับราชการ
3.1 บรรจุเข้ารับราชการเป็นปลัดอำเภอ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๒๒
3.2 นายอำเภอบ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ปี ๒๕๔๑-๒๕๔๒
3.3 เลขานุการกรม(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป๘) สำนักงานเลขานุการกรม ปี ๒๕๔๒-๒๕๔๕
3.4 รักษาราชการแทนปลัดจังหวัด(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๙) จ.หนองบัวลำภู ปี ๒๕๔๖
3.5 นายอำเภอนาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี ปี ๒๕๔๖-๒๕๔๗
3.6 นายอำเภอน้ำเกลี้ยง อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ ปี ๒๕๔๗
3.7 นายอำเภอทุ่งศรีอุดม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี ปี ๒๕๔๗
3.8 ผู้ตรวจราชการกรม(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป๘)กรมการปกครอง ปี ๒๕๔๗
3.9 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการปกครอง (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๙ ชช.) ปี ๒๕๔๗-๒๕๔๘
3.10 โอนไปรับราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ปี ๒๕๔๙
3.11 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๙-๒๕๕๒
3.12 ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
3.13 ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕
3.14 ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
 
 
4. ประวัติรับราชอิสริยภรณ์
4.1 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ทม.) ปี ๒๕๓๗
4.2 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ทช.) ปี ๒๕๔๑ 4.3 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ปม.) ปี ๒๕๔๗
4.4 ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ปช.) ปี ๒๕๕๐ 4.5 มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) ชั้นสายสะพาย ปี ๒๕๕๓
 
 
...........................................................................
 
 
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
๖๔ นายวิเชียร จันทรโณทัย
๖๓ นายพรศักดิ์ เจียรณัย
๖๒ นายชนะ นพสุวรรณ
๖๕ นายชูศักดิ์ ตรีสาร
๖๑ นายจรินทร์ จักกะพาก
๖๔ นายวิเชียร จันทรโณทัย
๖๒ นายชนะ นพสุวรรณ
๖๗ นายกอบชัย บุญอรณะ
๖๖ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว
๖๕ นายชูศักดิ์ ตรีสาร
๖๔ นายวิเชียร จันทรโณทัย
๖๑ นายจรินทร์ จักกะพาก