เกี่ยวกับจังหวัดชัยภูมิ >> ทำเนียบ ผวจ.ชัยภูมิ
๑. พระยาภักดีชุมพล (แล)

วันที่ 4 ต.ค. 2555 )