เกี่ยวกับจังหวัดชัยภูมิ >> ทำเนียบ ผวจ.ชัยภูมิ
๕๑. นายนิธิศักดิ์ ราชพิตร

วันที่ 4 ต.ค. 2555 )