เกี่ยวกับจังหวัดชัยภูมิ >> ทำเนียบ ผวจ.ชัยภูมิ
๕๒. นายเชาวนเลิศ ไทยานนท์

วันที่ 4 ต.ค. 2555 )