เกี่ยวกับจังหวัดชัยภูมิ >> ทำเนียบ ผวจ.ชัยภูมิ
๕๔. นายสุพจน์ โพธิ์ทองคำ

วันที่ 4 ต.ค. 2555 )