เกี่ยวกับจังหวัดชัยภูมิ >> ทำเนียบ ผวจ.ชัยภูมิ
๖๔ นายวิเชียร จันทรโณทัย

วันที่ 1 ต.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 10181 คน)

ข้อมูลส่วนบุคคล:
- เกิดวันที่ 26 กรกฎาคม 2505
- ภูมิลำเนา จังหวัดนครราชสีมา
คู่สมรส:
นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
ประวัติการศึกษา:
- ปริญญาตรี ร.บ. : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท พบ.ม. : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หลักสูตรการฝึกอบรม:
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 53
- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 44
- หลักสูตรนายอำเภอ (นอ.)รุ่นที่ 41

 
ประวัติการรับราชการ
เริ่มรับราชการ
1 มิถุนายน 2527
 
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอนาแห้ว จ.เลย (จพง.ปค.3)
4 มิถุนายน 2527 ปลัดอำเภอเมืองเลย จ.เลย (จพง.ปค.3)
8 กรกฎาคม 2528
ถึง 30 กันยายน 2530
 
ลาศึกษาต่อระดับปริญญาโท
30 กันยายน 2530 ปลัดอำเภอนาแห้ว จ.เลย (จพง.ปค.4)
6 ธันวาคม 2531 ผช.จ่าจังหวัด จ.เลย (จพง.ปค.4)
1 ธันวาคม 2532 ผช.จ่าจังหวัด จ.เลย (จพง.ปค.5)
8 กุมภาพันธ์ 2534 จพง.ปกครอง 5 กองปกครองท้องที่ กรมการปกครอง
8 กุมภาพันธ์ 2536 ชรก.สำนักงานเลขานุการนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย
23 พฤศจิกายน 2536 ผช.นายทะเบียนอำเภอ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี (จพง.ปค.6)
24 พฤศจิกายน 2536 ประจำกองปกครองท้องที่ กรมการปกครอง
3 มกราคม 2537 ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.6) อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู ( 5 มกราคม 2537 ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ ผวจ.)
2 พฤษภาคม 2537 ป้องกันจังหวัด (จพง.ปค.6) จ.หนองบัวลำภู
3 ตุลาคม 2537 ประจำจังหวัดมหาสารคามและปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ ผวจ.มหาสารคาม
17 ตุลาคม 2537 ป้องกันจังหวัด (จพง.ปค.6) จ.มหาสารคาม
2 ตุลาคม 2538 จพง.ปค.6 จ.ขอนแก่น (13 พฤศจิกายน 2538 ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ ผวจ.ขอนแก่น
16 เมษายน 2539 ปลัดอำเภอภูผาม่าน จ.ขอนแก่น (จพง.ปค.7) (ประจำจังหวัดขอนแก่น)
17 เมษายน 2540 ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่น (จพง.ปค.7) จ.นครราชสีมา
5 กุมภาพันธ์ 2544 รักษาการในตำแหน่ง นายอำเภอท่าคันโท (จพง.ปค.7) จ.กาฬสินธุ์
1 มกราคม 2545 นายอำเภอท่าคันโท (จพง.ปค.8) จ.กาฬสินธุ์
16 ธันวาคม 2545 นายอำเภอสีคิ้ว จ.นครราชสีมา
16 เมษายน 2547 นายอำเภอเกาะสีชัง จ.ชลบุรี (รกน.จพง.ปค.8ว กองวิชาการและแผนงาน ชรก.สร.มท.)
1 กรกฎาคม 2547 โอนมาสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ในตำแหน่ง หน.สนจ.ชลบุรี (จ.วค.8)
1 กรกฎาคม 2547 ผอ.กองตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป.(จ.วค.8)
1 มกราคม 2549 ผอ.สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.
16 ธันวาคม 2549 หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครปฐม (จ.วค.9)
3 พฤศจิกายน 2551 รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน (นปค.9)
11 ธันวาคม 2551 รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน (นปค.ต้น) ตำแหน่งประเภทบริหาร
22 มิถุนายน 2552 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ (นปค.ต้น) ตำแหน่งประเภทบริหาร
1 ตุลาคม 2556 ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
   
ปัจจุบัน: -ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ (1 ตุลาคม2557)
 
ข้อมูลการติดต่อ:
-ที่ตั้ง : ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ 36000 โทร 0-4481-1574
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
๖๔ นายวิเชียร จันทรโณทัย
๖๓ นายพรศักดิ์ เจียรณัย
๖๒ นายชนะ นพสุวรรณ
๖๕ นายชูศักดิ์ ตรีสาร
๖๑ นายจรินทร์ จักกะพาก
๖๔ นายวิเชียร จันทรโณทัย
๖๒ นายชนะ นพสุวรรณ
๖๗ นายกอบชัย บุญอรณะ
๖๖ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว
๖๕ นายชูศักดิ์ ตรีสาร
๖๔ นายวิเชียร จันทรโณทัย
๖๑ นายจรินทร์ จักกะพาก

  จำนวนคนโหวต 24 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
 
8%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
92%