เกี่ยวกับจังหวัดชัยภูมิ >> การบริการ
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรมโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย

วันที่ 26 พ.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 123 คน)
สำนักงานขนส่ง จ.ชัยภูมิ

สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรมโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย

                นายศิระ บุญธรรมกุล ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา รักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดชัยภูมิ เปิดเผยว่า ปัจจุบันอุบัติเหตุทางถนน ที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนยังมีอยู่ต่อเนื่องสาเหตุเนื่องมาจากนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา ตลอดถึงระดับมัธยมศึกษา ยังขาดความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในกฎ ระเบียบ เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนน อย่างถูกต้องและปลอดภัยและการนำไปใช้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ จึงได้ดำเนินโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย เพื่อให้ความรู้คามเข้าใจและฝึกปฏิบัติในการขับรถจราจรอย่างถูกต้องและความปลอดภัยและวางรากฐาน ด้านจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนแก่กลุ่มนักเรียนระดับประถมศึกษาที่ 4-6 ด้วยแนวคิดหลักที่ตระถึงความสำคัญของชาววัยดังกล่าวที่มีต่อการปลูกจิตสำนึกนิสัยจราจรและจิตสำนึกด้าวความปลอดภัยตั้งแต่เยาวชนโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน(กองทุนประมูลเลขทะเบียนสวย) และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สำนักงานจังหวัดชัยภูมิได้รับจัดสรรงบประมาณให้จัดกจิกรรม โดยมีเป้าหมาย จำนวนนักเรียน เข้าร่วมกจิกรรม 700 คน แยกเป็น

1.        สำนักงานขนส่งสาขาอำเภอบำเหน็จณรงค์ จำนวนนักเรียน 200 คน

2.        สำนักงานขนส่งสาขาอำเภอภูเขียว จำนวนนักเรียน 200 คน

3.        สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ จำนวนนักเรียน 300 คน

ทั้งนี้ หากสถานศึกษาใดต้องการให้ สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ไปจัดกจิกรรมดั้งกล่าวในโรงเรียนขอให้แจ้งความประสงได้ที่ กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ หมายเลขโทรศัพท์ 0 4481 1343 ต่อ 12 และ 08 1876 1497


น.ส. วิลาวัณย์ ใหม่แก้ว นักศึกษาฝึกงาน