เกี่ยวกับจังหวัดชัยภูมิ >> ประวัติความเป็นมา
วัฒนธรรมการกราบของไทย

วันที่ 12 มิ.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 228 คน)

 มารยาทการกราบ และการไหว้
   การประนมมือ (อัญชลี)

        นิยมใช้แสดงความเคารพพระรัตนตรัย ในเวลาฟังพระเจริญพระพุทธมนต์ สวดพระอภิธรรม ฟังพระธรรมเทศนา เป็นต้น
       วิธีการประนมมือ           
               ยกมือทั้งสองขึ้นประกบกัน ตั้ง เป็นกระพุ่มมือ
         ประนมไว้ระหว่างอก ให้ปลายมือตั้งขึ้น ข้างบนนิ้วมือ
         ทั้งสองข้าง ทุกนิ้วแนบชิดสนิทกัน อย่าให้เหลื่อมล้ำกัน
         อย่าให้กางห่างออกจากกัน ข้อศอกทั้งสองแนบชิดชายโครง       


                       การประนมมือนี้เป็นกิริยาอาการที่แสดงความเคารพพระรัตนตรัย จึงนิยมทำด้วยความเรียบร้อย
         ตั้งใจไม่นิยมปล่อยให้นิ้วมืองอหงิก นิยมตั้งกระพุ่มไว้ระหว่างอกเอียงกับลำตัวประมาณ ๔๕ องศา ไม่ยก
         ให้สูงจรดคางหรือจรดปาก ไม่ปล่อยปลายมือให้ตกต่ำลงมาวางอยู่ที่ท้องหรือวางไว้ที่หน้าตักหรือหัวเข่า
  การไหว้ (นมัสการ)  
       การไหว้พระรัตนตรัย 
         นิยมแสดงความเคารพพระรัตนตรัยด้วยการไหว้เมื่อนั่งเก้าอี้หรือยืนอยู่ มีวิธีการทำดังนี้คือ

         ๑. ประนมมือไว้ระหว่างอก
         ๒. ยกมือประนมขึ้นพร้อมกับก้มศรีษะลงเล็กน้อย ให้นิ้วหัวแม่มือทั้งสองอยู่ระหว่างคิ้ว ให้ปลายนิ้วชี้ี้ จรดหน้าผาก ทำเพียงครั้งเดียว แล้วลดมือลงตามเดิม การไหว้บุคคล
       
          การไหว้ซึ่งกันและกันนั้นนิยมปฏิบัติเพื่อความ
          เหมาะสมแก่ชั้นและวัยของบุคคลนั้น ๆ 
          มี ๓ แบบ คือ

          ๑. การไหว้บุคคลผู้มีอายุมากกว่า (เป็นผู้ใหญ่มากกว่า)
          ๒. การไหว้บุคคลผู้มีอายุเสมอกัน 
          ๓. การไหว้บุคคลผู้มีอายุน้อยกว่า 

          ๑. การไหว้บุคคลที่มีอายุมากกว่า

              สำหรับผู้น้อยปฏิบัติต่อผู้ใหญ่ โดย 
              ถือหลักมีชาติกำเนิดสูงกว่า มีคุณ 
              ธรรมความดีได้รับยกย่องให้เป็นผู้ 
              ปกครอง บังคับบัญชา และมีอายุ 
              แก่กว่าตน


            การไหว้นิยมยกกระพุ่มมือขึ้นไหว้ให้ปลายนิ้วชี้อยู่ระหว่างคิ้วนิ้วหัวแม่มือทั้งสองอยู่บนดั้งจมูกพร้อม
กับก้มศรีษะน้อมตัวลงพองาม สายตามองดูท่านด้วยความเคารพอ่อนน้อมถ่อมตน


๒. การไหว้บุคคลผู้มีอาวุโสเสมอกัน
      นิยมยกมือกระพุ่มขึ้นไหว้ ให้ปลายนิ้ชี้อยู่
ที่ดั้งจมูก นิ้วหัวแม่มือทั้งสองอยู่ที่คางก้มศรีษะ
เล็กน้อยสายตามองกันและกันด้วยความหวังดีปราถนาดีต่อกัน

       
๓.  การรับไหว้บุคคลผู้มีอาวุโสน้อยกว่า 
      สำหรับผู้ใหญ่รับไหว้ผู้น้อย นิยมยกกระพุ่ม
มือขึ้นประนมอยู่ระหว่างอกหรือที่หน้าให้ปลาย
นิ้วชี้อยู่ที่ตั้งจมูกปลายนิ้วอยู่ที่ดั้งจมูกปลายนิ้ว
หัวแม่ มืออยู่ที่คางสายตามองดูผู้ไหว้ ด้วย 
ความปราถนาดีน.ส.วิลาวัณย์ ใหม่แก้ว 

นักศึกษาฝึกงาน ...... พิมพ์