FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
มทร.วิทยาเขตกาฬสินธุ์ จัดอบรมการเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด

วันที่ 28 มิ.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 566 คน)
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ จัดฝึกอบรมการเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด จำนวน 4 ชนิด ให้กับเกษตรกรเพาะเลี้ยงปลา ทั้งจากจังหวัดกาฬสินธุ์ และสุรินทร์ ได้นำความรู้ไปเพาะพันธุ์ปลาเองเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายได้
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีภารกิจทั้งหมด 4 ด้าน และการบริการวิชาการแก่ชุมชนถือเป็นภารกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่ต้องปฏิบัติสามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ประเทศได้ จังหวัดกาฬสินธุ์ ถือเป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติจำนวนมาก โดยเฉพาะเขื่อนลำปาวที่มีน้ำอุดมสมบูรณ์ ทำให้เกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์เลือกประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจำนวนมาก เช่น ปลา และกุ้ง แต่ก็เป็นที่น่าสังเกตว่าสัตว์น้ำหลายชนิดที่เกษตรกรนำมาเพาะเลี้ยง ลูกพันธุ์ปลาที่ใช้ในการเลี้ยงไม่ได้เกิดจากการเพาะพันธุ์ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เช่น ปลาดุกบิ๊กอุย ปลาดุกเทศ ซึ่งบางชนิดเพาะพันธุ์ในพื้นที่ แต่ปริมาณไม่เพียงพอต้องสั่งเพิ่มจากจังหวัดอื่นหรือภาคอื่นมาเลี้ยง เช่น ปลาหมอไทย
          ดังนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ จึงได้จัดโครงการ "ฝึกอบรมการเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดจำนวน 4 ชนิด” เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างโอกาสและเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดใกล้เคียง ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาและสัตว์น้ำ โดยมีวิทยากรจากสำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ และประมงอำเภอกุฉินารายณ์ มาให้ความรู้ ซึ่งมีการอบรมจำนวน 3 รุ่น และรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 1 ใช้ระยะเวลาฝึกอบรมจำนวน 10 วัน คือ ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2554 มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ประกอบด้วย เกษตรที่ประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงปลาและที่สนใจจากเทศบาลหนองสอ เทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอร่องคำ อำเภอกุฉินารายณ์ อำเภอดอนจาน และกลุ่มเกษตรกรจากจังหวัดสุรินทร์ เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้นกว่า 60 คน และจะได้เรียนรู้และฝึกประสบการณ์การเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดทั้ง 4 ชนิด ได้แก่ ปลาดุกเทศ ปลาดุกบิ๊กอุย ปลาตะเพียนขาว และปลาหมอไทย ตามโครงการ และเมื่อผ่านการฝึกอบรมแล้วทุกท่านก็จะสามารถนำความรู้กลับไปเพาะพันธุ์ปลาเลี้ยงเองที่บ้านได้ ถือเป็นการทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อพันธุ์ปลามาเลี้ยงและหากผู้ผ่านการฝึกอบรมได้มีการฝึกฝนและพัฒนาไปเรื่อยๆ ในอนาคตสามารถพัฒนาเป็นฟาร์มเพาะลูกพันธุ์ปลาจำหน่ายได้

............................................... ดวงใจ หงษ์จันทร์ / ข่าว
http://pr.prd.go.th/kalasin/ 

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com