FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
กาฬสินธุ์ประกาศผลการประกวดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมปี 2554

วันที่ 29 มิ.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 310 คน)
 
วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ประกาศผลการประกวดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประชาธิปไตยและสร้างคุณธรรมประจำปี 2554 เยาวชน 18 คน เข้ารับเกียรติบัตรและเงินรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
 
เช้าวันนี้ ( 29 มิ.ย. 54 ) ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักเรียน-นักศึกษา ที่ชนะการประกวด วาดภาพระบายสี,เขียนเรื่องสั้น,เรียงความ และกล่าวสุนทรพจน์ ตามโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประชาธิปไตย เสริมสร้างคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2554 ซึ่งจัดโดย สำนักวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการประกวดมีดังนี้
 
- การประกวดวาดภาพระบายสี เรื่อง "วัฒนธรรมประชาธิปไตยในความคิดของฉัน” รางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ ดญ.ธัญชนก ปัญจะ จากโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ รางวัลดีเด่น ได้แก่ ดญ.ชลิตา ระวิเวท โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร รางวัลสร้างสรรค์ ได้แก่ ดญ.อภิญา เสนาธง โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ รางวัลชมเชย ได้แก่ ดญ.ฉัตรฐิยา ภารเจิม โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์ และดญ.ทัศยาภรณ์ ไทยทะนุ จากโรงเรียนบ้านเก่าเดื่อ
 
- การประกวดการเขียนเรื่องสั้น เรื่อง "วัฒนธรรมประชาธิปไตย สร้างชาติไทยให้รุ่งเรือง”รางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ นายชัยชนะ ไชยสงค์ โรงเรียนอนุกูลนารี รางวัลชมเชย ได้แก่ นายภูมินทร์ ภูเหิรและนายวรยศ สุวรรณราช จากวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
 
- การประกวดเรียงความ หัวข้อเรื่อง "การส่งเสริมคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต” รางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ นส.ขวัญฤทัย มังสุไร โรงเรียนอนุกูลนรี รางวัลดีเด่น ได้แก่ นส.ศิริพร บุสุวะ โรงเรียนร่องคำ และนส.หัทยาพร เนมินทร์ โรงเรียนอนุกูลนารี รางวัลสร้างสรรค์ ได้แก่ นส.เพ็ญวิสา คำพิทูนย์ โรงเรียนอนุกูลนารี และนส.จิราภา อารีเอื้อ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
 
- การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อเรื่อง "การเสริมสร้างคุณนธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต” รางวัลยอดเยี่ยมได้แก่ นส.เพชรรัตน์ ศรีเมือง โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม รางวัลดีเด่นได้แก่ นส.อุธาทิพย์ นักธรรม โรงเรียนร่องคำ รางวัลสร้างสรรค์ ได้แก่ น.ภารนุพงศ์ เพิ่มขึ้น โรงเรียนบัวขาว รางวัลชมเชยได้แก่ นส.คัทลียา มั่นจิตต์ โรงเรียนร่องคำและนส.พรสุดา ไชยมาตร โรงเรียนอนุกูลนารี สำหรับรางวัลยอดเยี่ยมรับเงินรางวัลละ 2,000 บาท และ ดีเด่น รับ 1,500 บาท สร้างสรรค์ รับ 1,000 บาท รางวัลชมเชยรับ 500 บาท ทุกรางวัลได้รับเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
 
 ......................................................... วิภาดา รัตนโรจนา / ข่าว อัสนี พงษ์พันนา / ภาพ
 

  จำนวนคนโหวต 3 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th E-mail prd  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com