FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
คว้ารางวัลเลิศรัฐ 2 ปีซ้อน Kalasin Happiness Model:คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

วันที่ 16 ก.ย. 2563 )
 
จังหวัดกาฬสินธุ์ คว้ารางวัลเลิศรัฐ 2 ปีซ้อน โครงการ Kalasin Happiness Model:คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ร่วมใจแก้จน ปี 2563
 
(16 ก.ย 63) นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มอบให้หน่วยงานภาครัฐ เป็นการยกย่องเชิดชูหน่วยงานที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จมีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานภาครัฐ โดยแบ่งรางวัลออกเป็น 3 สาขา ได้แก่ สาขาบริการภาครัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยมีรางวัลเลิศรัฐ จำนวน 3 ผลงาน ผลงานในระดับดีเด่น จำนวน 51 ผลงาน และผลงานในระดับดี จำนวน 144 ผลงาน
 
นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวภายหลังขึ้นรับมอบ รางวัลเลิศรัฐ ระดับดีเด่น ในสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โครงการ Kalasin Happiness Model:คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ร่วมใจแก้จน ปี 2563 ว่า เป็นปีที่ 2 ติดต่อกันแล้ว ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับรางวัลเลิศรัฐ จากโครงการ Kalasin Happiness Model : คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อต้องการ ให้ประชาชนหลุดพ้นจากความยากจน มีสุขภาพแข็งแรง มีบ้านอยู่อาศัยที่มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งรางวัลดังกล่าว จะเป็นแรงผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันขจัดความยากจน ช่วยเหลือประชาชน สร้างงาน สร้างอาชีพ ต่อไปอย่างยั่งยืน
 
ทั้งนี้ ในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐดังกล่าว ยังได้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขแบบ Social Distancing โดยมีการสร้างสีสันเชียร์ผ่านระบบ Application Zoom ด้วย
 
..............................  ชนกพร โพธิสาร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com