FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
กาฬสินธุ์ประชุมจัดทำแผนพร้อมเผชิญเหตุ covid-19 ระลอกใหม่

วันที่ 17 ก.ย. 2563 )
 
วันที่ 17 กันยายน 2563 ที่โรงแรมริมปาว อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ประชุมจัดทำแผนเผชิญเหตุตอบโต้โรคติดต่อที่สำคัญ เพื่อเตรียมความพร้อมซักซ้อมความเข้าใจบุคลากรสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการระบาดโรคใหม่ ของ covid-19
 
ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้ได้มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ covid-19 ในปัจจุบัน และการเตรียมรับสถานการณ์ การแบ่งกลุ่มจัดทำแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินรับการระบาดระลอกใหม่ของcovid-19 จำนวน 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม SAT หรือกลุ่มงานด้นยุทธศาสตร์ กลุ่มงานด้านการรักษาพยาบาล กลุ่มงานอำนวยการ กลุ่มงานสนับสนุน กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ และกลุ่มงานด้านรักษาความปลอดภัย
 
นายสุรพล คุณภักดี ผู้แทนสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะวิทยากรกลุ่มงานด้านประชาสัมพันธ์ กล่าว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ เปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไปหลายฝ่ายก็มีความเป็นห่วงว่าจะเกิดการระบาดของ covid -19 ระลอกใหม่ การประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้กับประชาชน จึงถือว่าสำคัญอย่างยิ่ง ให้ประชาชนได้ตระหนักรู้ เกี่ยวกับปัญหาที่จะเกิดขึ้น การเตรียมรับญาติพี่น้องที่จะเดินทางเข้ามาเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือกลับภูมิลำเนา การปฏิบัติตนตามมาตรการต่างๆที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า การเว้นระยะห่าง การดำเนินชีวิตแบบ New Normal เพื่อป้องกันตนเอง ป้องกันคนอื่น ที่สำคัญคือการ์ดอย่าตก
 
 
 .............. สุรพล คุณภักดี/ข่าว ธงชัย ภูงามเงิน/ภาพ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com