FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกาฬสินธุ์ จัดโครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังเฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 23 ก.ย. 2563 )
 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกาฬสินธุ์ จัดโครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังเฉลิมพระเกียรติฯ
 
วันนี้ (23 ก.ย. 63) ที่เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิด โครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทย เลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมด้วยนางนงนิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายปัญญา ปานแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมโครงการ ซึ่งเป็นการสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการรวมพลังจิตอาสาแสดงน้ำใจ และสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ต้องขัง
 
โครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มอบเครื่องนุ่งห่มให้แก่ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยได้เชิญชวน ประชาสัมพันธ์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ สมาคม ชมรม และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีพ ยาสามัญประจำบ้าน และได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการฯ ดังกล่าวขึ้น
 
ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ต้องขังได้ระลึกถึงความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นกำลังใจในการอยู่ร่วมกันในสังคม หลังออกจากเรือนจำ หรือทัณฑสถาน และเป็นพลังในการช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติต่อไป
 
 
..............................  อาทิตย์ เทศธรรม/ข่าว ธงชัย ภูงามเงิน/ภาพ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com