FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
จ.กาฬสินธุ์ พลิกโฉมการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

วันที่ 25 ก.ย. 2563 )
 
จังหวัดกาฬสินธุ์ พลิกโฉมการศึกษาเพื่อการมีงานทำ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์
 
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) จัดขึ้นที่ห้องแพรวา อาคารเรียนรวม ชั้น 9 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระหว่างมหาวิยาลัยกาฬสินธุ์กับสถานศึกษา 4 แห่งประกอบด้วย วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ โรงเรียนร่องคำ โรงเรียนกมลาไสย และโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ และวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์กับสถานศึกษาอีก 3 แห่งประกอบด้วย โรงเรียนร่องคำ โรงเรียนกมลาไสย และโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ โดยมีนายจารึก เห่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธาน
 
ทั้งนี้โครงการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ภายใต้แนวคิด ลดเวลาเรียน ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มทักษะวิชาชีพ เพิ่มรายได้ระหว่างเรียน และเพิ่มโอกาสการมีงานทำ โดยการลดเวลาเรียน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จัดการเรียนการสอนให้สามารถเรียนล่วงหน้าได้ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอาชีวศึกษาซึ่งจัดให้มีการเรียนการสอนร่วมกันกับทางมหาวิทยาลัยในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปและกลุ่มวิชาชีพ สำหรับกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปสามารถสะสมได้ 30 หน่วยกิต เพื่อนำมาใช้เทียบโอนได้ โดยมหาวิทยาลัยจะเปิดให้มีการสอบเพื่อเทียบโอนทั้งรายวิชาและเทียบโอนประสบการณ์ ซึ่งเป็นการลดเวลาเรียนจากเดิม ปริญญาตรี 4 ปี อาจจะใช้เวลาเพียง 3 ปี หรือ 3 ปีครึ่ง ส่วนการลดค่าใช้จ่าย เป็นการลดค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายจากการศึกษาเนื่องจากเวลาเรียนลดลง และได้รับสวัสดิการและค่าตอบแทนจากสถานประกอบการขณะปฏิบัติงานจริงระหว่างเรียน การเพิ่มทักษะวิชาชีพ เป็นการทำงานจริงกับสถานประกอบการทำให้ได้ประสบการตรงที่เป็นมาตรฐาน และสามารถทำงานได้จริงและตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ และเพิ่มรายได้ระหว่างเรียน เป็นการมีรายได้และได้รับสวัสดิการจากการทำงานในสถานประกอบการระหว่างเรียน ซึ่งจะมีทั้ง 1 ปี หรือ 2 ปี เป็นต้น
 
ด้านนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการจะเน้นการสร้างโอกาสให้กับนักศึกษาในโครงการ โดยให้สำเร็จการศึกษาเร็วขึ้น เพื่อสร้างเวลาและโอกาสในการมีงานทำ และในขณะเดียวกันก็ให้โอกาสเพื่อเรียนรู้และฝึกประสบการณ์วิชาชีพจริงในสถานประกอบการอันเป็นการสร้างบุคลากรให้กับสถานประกอบการอีกหนึ่งช่องทาง
 
 
................... สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th E-mail prd  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com