FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์กำชับส่วนราชการ ตรวจสอบ สอดส่อง ดูแลมิให้มีการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง

วันที่ 30 มิ.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 135 คน)
 
นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์กล่าวว่า ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2554 โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2554 และตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 มาตรา 55 บัญญัติว่า มิให้ผู้ใดจัดยานพาหนะนำผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไปยังที่เลือกตั้ง หรือ นำกลับไปจากที่เลือกตั้ง โดยไม่ต้องเสียค่าโดยสารพาหนะหรือค่าจ้างซึ่งต้องเสียตามปกติ ฯ และตามมาตรา 155 บัญญัติว่า ห้ามมิให้ผู้ใด ขาย จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้ง ระหว่างเวลา 18.00 นาฬิกาของก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง ดังนั้นเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และยังเป็นการป้องกันมิให้มีการกระทำผิดกฎหมาย จังหวัดกาฬสินธุ์จึงได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กส 0017.1/ว2584 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2554 ถึงหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ และนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ได้ตรวจสอบ สอดส่อง และดูแลมิให้มีการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้น
 
.........................สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว/
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com