FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
สำนักงานส่งเสริมสนับสนุนวิชาการ 6 กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

วันที่ 20 ต.ค. 2563 )
 
สำนักงานส่งเสริมสนับสนุนวิชาการ 6 จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์ จ.กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2563 น้อมรำลึกถึงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงเป็นต้นแบบที่ดีในปลูกและรักษาต้นไม้
 
ที่สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 6 ตำบลภูดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นางอุบลทิพย์ เพชรชู ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสนับสนุนวิชาการ 6 จังหวัดกาฬสินธุ์ นำข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันปลูกต้นไม้ เช่น ต้นรวงผึ้ง ประดู่ ยางนา เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำชาติ ประจำปี 2563 น้อมรำลึกถึงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงเป็นต้นแบบที่ดีในปลูกและรักษาต้นไม้
 
สำหรับวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ตรงกับวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำของชาติ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระองค์ท่านมีปณิธานอย่างแรงกล้าที่จะฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ โดยทรงปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยพระองค์มาโดยตลอดพระชนม์ชีพ ดังนั้น คณะรัฐมนตรี จึงมีมติให้วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันบำรุงรักษารักต้นไม้ประจำปีของชาติ
 
 
............... ธงชัย ภูงามเงิน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
รายงานพิเศษ โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ การบริหารจัดการน้ำหน้าแล้งสู่หน้าฝน
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com