FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
จ.กาฬสินธุ์ ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอยางตลาด รวมพลังเทิดทูนสถาบัน

วันที่ 21 ต.ค. 2563 )
 
ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ รวมพลังแสดงเจตจำนงยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 
สมาชิกชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ จากทุกหมู่บ้านรวม 208 หมู่บ้านจาก 15 ตำบล ของอำเภอยางตลาด ได้รวมตัวกันที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อรวมพลังแสดงเจตจำนงยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ตลอดไป โดยนายมิตร ภูกองชนะ ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอยางตลาด ได้ยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงถึงนายกรัฐมนตรีผ่านนายสันติ จตุพันธุ์ นายอำเภอยางตลาด
 
นายมิตร ภูกองชนะ ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอยางตลาด กล่าวว่า ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอยาตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนอำเภอยางตลาด ได้รวมตัวกันเพื่อยื่นหนังแสดงเจตจำนงยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ผ่านนายอำเภอยางตลาดถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ตลอดไป
 
นายสันติ จตุพันธุ์ นายอำเภอยางตลาด กล่าวว่า หนังสือที่ได้รับจากประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอยางตลาด และสมาชิกชมรมจากทุกหมู่บ้านรวม 208 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนอำเภอยางตลาด เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ในครั้งนี้จะได้นำเรียนผู้บังคับบัญชาระดับสูงให้ทราบต่อไป
 
 
............... สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว / ธงชัย ภูงามเงิน ภาพ
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนเมษายน 2564
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมีนาคม 2564
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมกราคม 2564
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com