FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ มอบโล่เชิดชูเกียรติแก่พยาบาลดีเด่น

วันที่ 21 ต.ค. 2563 )
 
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์จัดกิจกรรมมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่พยาบาลดีเด่น จำนวน 46 คน เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2563
 
ที่ห้องประชุมเปรื่องอนุชวานิช โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่พยาบาลดีเด่น ประจำปี 2563 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 46 คน เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับพยาบาล ที่จะก้าวเดินตามรอยพระบาท ของพระองค์เยี่ยงพระราชกรณียะกิจ ที่พระองค์ท่านทรงปฏิบัติเสมอมา โดยมีนายแพทย์ อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ นายแพทย์ประมวล ไทยงามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม
 
นางทัศมนภรณ์ วรวิทย์ รักษาการหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ กล่าวว่า วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า ทรงสำเร็จการศึกษาวิชาชีพพยาบาล ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจในการพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชนเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาและด้วยพระวิริยะอุตสาหะ นำสิริสุขแก่ปวงชนทุกก้าวพระบาทที่เสด็จไปถึง สมควรเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลและด้านสาธารณสุข
 
ดังนั้น กลุ่มกิจการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมีการทำบุญตักบาตร ถวายปิ่นโตพระภิกษุสงฆ์ พิธีเทิดพระเกียรติกล่าวอาศิรวาทราชสดุดีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มอบโล่เชิดชูเกียรติพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2563 และพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ พร้อมร่วมกันแสดงปณิธานในการเดินตามเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จย่า ในการดูแลรักษาสุขภาพให้ประชาชนชาวกาฬสินธุ์ และร่วมกันรักษาอุดมการณ์อันสูงส่งของวิชาชีพพยาบาล ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชนตลอดมา
 
 
....................... อาทิตย์ เทศธรรม/ภาพ/ข่าว
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
รายงานพิเศษ โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ การบริหารจัดการน้ำหน้าแล้งสู่หน้าฝน
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com