FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
จ.กาฬสินธุ์ ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอกุฉินารายณ์ รวมพลังเทิดทูนสถาบัน

วันที่ 23 ต.ค. 2563 )
 
จ.กาฬสินธุ์ ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอกุฉินารายณ์ รวมพลังเทิดทูนสถาบัน ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ รวมพลังแสดงเจตจำนงยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 
วันนี้ (23 ตุลาคม 2563) สมาชิกชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จากทุกหมู่บ้านรวม 145 หมู่บ้านจาก 12 ตำบล ของอำเภอกุฉินารายณ์ ได้รวมตัวกันที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อรวมพลังแสดงเจตจำนงยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ตลอดไป โดยนายอุทัย วรพันธ์ ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอกุฉินารายณ์ ได้ยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงถึงนายกรัฐมนตรีผ่าน นายพิชัย ส่งสุขเลิศสันติ นายอำเภอกุฉินารายณ์
 
นายอุทัย วรพันธ์ ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอกุฉินารายณ์ กล่าวว่า ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนอำเภอกุฉินารายณ์ ได้รวมตัวกันเพื่อยื่นหนังแสดงเจตจำนงยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ผ่านนายอำเภอกุฉินารายณ์ถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ตลอดไป
 
นายพิชัย ส่งสุขเลิศสันติ นายอำเภอกุฉินารายณ์ ได้รับหนังสือจากประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอกุฉินารายณ์ และสมาชิกชมรมจากทุกหมู่บ้านรวม 145 หมู่บ้าน12ตำบล ซึ่งเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนอำเภอกุฉินารายณ์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ในครั้งนี้จะได้นำเรียนผู้บังคับบัญชาระดับสูงให้ทราบต่อไป
 
 
.......................  อาทิตย์ เทศธรรม ข่าว/ ธงชัย ภูงามเงิน ภาพ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนเมษายน 2564
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมีนาคม 2564
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมกราคม 2564
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com E-mail prd  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com