FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่หารือข้อราชการ ที่ จ.กาฬสินธุ์

วันที่ 27 ต.ค. 2563 )
 
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 12 ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ หารือข้อราชการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
นายมงคลชัย สมอุดร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 12 ลงพื้นที่พบปะ ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างไม่เป็นทางการ เพื่อหารือข้อราชการในประเด็นสำคัญร่วมกัน ที่ห้องโปงลาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมหารือและให้ข้อมูล
 
ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 12 ได้ฝากประเด็นสำคัญให้จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมดำเนินการ ประกอบด้วย การดูแลทุกข์สุขของประชาชนโดยมีศูนย์ดำรงธรรม เป็นหน่วยงานในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของพี่น้องประชาชนเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน การส่งเสริมให้ปราชญ์ท้องถิ่น นำภูมิรู้จากท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาพื้นที่ การส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ประชาชนได้มีงานทำ โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เช่น โคกหนองนาโมเดล ฟาร์มตัวอย่าง เป็นต้น และจิตอาสาพระราชทาน ทั้งที่เป็นจิตอาสาพัฒนา และจิตอาสาภัยพิบัติ
 
 
.........................  ชนกพร โพธิสาร
 
 
 
 
 
 
 

 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
รายงานพิเศษ โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ การบริหารจัดการน้ำหน้าแล้งสู่หน้าฝน
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com