FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
จ.กาฬสินธุ์ เปิดโครงการสนองพระราชปณิธานแห่งพระปฐมบรมราชโองการ รัชกาลที่ 10 โครงการสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า

วันที่ 27 ต.ค. 2563 )
 
จังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดโครงการสนองพระราชปณิธานแห่งพระปฐมบรมราชโองการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โครงการสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า เพื่อกระจายน้ำให้แก่ประชาชน
 
นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการสนองพระราชปณิธานแห่งพระปฐมบรมราชโองการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โครงการสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านป่ากล้วย ตำบลลำปาว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นโครงการที่เทศบาลตำบลหนองสอได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จำนวน 4,946,000 บาท เพื่อกระจายน้ำให้แก่ประชาชน ในพื้นที่ตำบลหนองสอได้มีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร และเป็นการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาศักยภาพการกระจายน้ำเพื่อการเกษตรระบบท่ออ่างเก็บน้ำคำนกชุม ซึ่งเทศบาลตำบลหนองสอได้ขอรับสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิปิดทองหลังพระ จำนวน 6,075,00 บาท โดยนำน้ำจากสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านป่ากล้วย ด้วยการต่อท่อขนาด 12 นิ้วไปยังอ่างเก็บน้ำคำนกชุม ระยะห่าง 2.5 กิโลเมตร และสูบน้ำกระจายให้แก่ประชาชนในแต่ละทิศทาง โดยมีโอ่งอุ้มน้ำกลางโคก จำนวน 3 จุดเป็นการกระจายน้ำตามแนวท่อ 6 นิ้ว
 
และนอกจากนั้นเพื่อเป็นการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณจำนวน 999,200 บาท ในการขุดลอกหนองกักเก็บน้ำหนองบ้านป่ากล้วยเพื่อให้โครงการสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้ามีน้ำใช้ตลอดปี ซึ่งจะสำรองน้ำได้ประมาณ 50,000 คิว เมื่อโครงการขุดลอกร่องชักน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าไม่มีน้ำ โครงการนี้จะสามารถสำรองให้กับโครงการพระราชดำริ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองสอต่อไป
 
....................... สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว / ธงชัย ภูงามเงิน ภาพ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
รายงานพิเศษ โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ การบริหารจัดการน้ำหน้าแล้งสู่หน้าฝน
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com