FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ มอบแนวทางการปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เน้นแนวทางปฏิบัติ 11 ประการ

วันที่ 27 ต.ค. 2563 )
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบแนวทางการปฏิบัติราชการแก่หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ของอำเภอเมืองกาฬสินธุ์และฆ้องชัย เน้นแนวทางปฏิบัติ 11 ประการ
 
นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายคณิต คงช่วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ นายธวัชชัย รอดงาม ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ลงพื้นที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ และลงพื้นที่อำเภอฆ้องชัย ที่หอประชุมอำเภอฆ้องชัย เพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติราชการแก่หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ตามวิสัยทัศน์ "มั่งคั่งด้วยเกษตรปลอดภัย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย การยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยวและส่งเสริมการค้า การลงทุน และอุตสาหกรรมอาหารปลอดภัย รวมทั้งการพัฒนาทุนมนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมที่มีความมั่นคงและสงบสุข
 
นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ได้กำหนดแนวทางการทำงานไว้ 11 ประการ ดังนี้ 1. ความรู้คู่คุณธรรม 2. ปฏิบัติตามกฎหมาย 3. ใส่ใจความสะอาด 4. มีมารยาทแบบไทย 5. รักษาวินัยจราจร 6. ทรัพยากรต้องรักษา 7. รู้ค่าประชาธิปไตย 8. ครอบครัวปลอดภัย 9. ห่างไกลยาเสพติด 10. ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ11. เคียงคู่จิตอาสา จึงขอให้หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปปฏิบัติและขยายผลไปในทุกระดับและทุกพื้นที่ด้วย
 
 
 ....................... สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว ธงชัย ภูงามเงิน ภาพ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
รายงานพิเศษ โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ การบริหารจัดการน้ำหน้าแล้งสู่หน้าฝน
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com