FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จ.กาฬสินธุ์ คุมเข้มห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการ

วันที่ 3 ธ.ค. 2563 )
 
นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายคนละครึ่ง เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจจนถึงระดับฐานรากโดยการลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในส่วนของค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไป อันจะเป็นการเพิ่มอุปสงค์การบริโภคภายในประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ประกอบการรายย่อย โดยเฉพาะกลุ่มหาบเร่ แผงลอยให้มีรายได้จากการขายสินค้านั้น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และกับดูแลให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าและบริการ และป้องปรามมิให้ผู้ประกอบการค้าฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า จึงขอให้ผู้ประกอบการค้าปฏิบัติดังนี้ ให้ปิดประกาศแสดงราคาสินค้าและบริการ ในลักษณะที่เห็นชัดเจนและเปิดเผย หากผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 มาตรา 28 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท ห้ามมิให้ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าและบริการ หรือตั้งราคาจำหน่ายสินค้าสูงเกินสมควร หากผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 มาตรา 29 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และกรณีเป็นร้านธงฟ้าราคาประหยักพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น หากพบกระทำผิดตามข้อ8 (8.6ห้ามปรับราคาจำหน่ายสินค้าเพิ่มสูงขึ้นโดยไม่มีเหตุผลสมควร) ตามประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2563 จะดำเนินการเพิกถอนร้านค้าธงฟ้าฯ ออกจากโครงการฯทันที
 
ทั้งนี้หากผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อสินค้าและบริการ หรือพบเห็นการกระทำที่ไม่เป็นธรรมดังกล่าว สามารถแจ้งได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร.043-815656 หรือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 043-816926 ในวันและเวลาราชการ หรือสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569
 
 
.................... สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว
 
 
 

 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมกราคม 2564
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com