FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
1 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไป ผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตขับรถ ต้องผ่านการอบรมจาก 2 ชั่วโมง เป็น 4 ชั่วโมง

วันที่ 6 ก.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 116 คน)
 
          นางวิไลลักษณ์ ศรีวณิชชากร ขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถตาม พ.ร.บ.รถยนต์ ได้แก่ ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว, ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว, ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว, ใบอนุญาตขับรถบดถนน, ใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์ และใบอนุญาตขับรถใช้งานเกษตรกรรม ต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตร จากเดิม 2 ชั่วโมง เป็น 4 ชั่วโมง เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการออกใบอนุญาตขับรถที่มีคุณภาพมากขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไป ดังนั้น สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอให้ผู้ที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตขับรถตาม พ.ร.บ.รถยนต์ ยื่นคำขอได้ตั้งแต่เวลา 08.30 น.ทุกวันทำการ จันทร์-ศุกร์ พร้อมหลักฐาน ดังนี้
          1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ พร้อมฉบับจริง
          2. ใบรับรองแพทย์
          ผู้ผ่านการอบรมและทดสอบตามขั้นตอนสามารถรอรับใบอนุญาตขับรถได้ สำหรับเรื่องการชำระค่าธรรมเนียม สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้อำนวยการความสะดวกให้ชำระค่าธรรมเนียมได้หลังปิดบัญชีถึงเวลา 16.30 น. และหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043-821704 ต่อ 17 ในวัน เวลา ราชการ
 
............................. ดวงใจ หงษ์จันทร์ / ข่าว
http://pr.prd.go.th/kalasin/

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com