FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการเดินทางมาตรวจประเมิน มทร.วิทยาเขตกาฬสินธุ์

วันที่ 6 ก.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 136 คน)
 
สำนักงานวิทยาเขตกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปี 2554
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า คณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ได้ต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวดี ภักดี , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปภาวี สุขมณี และ ดร.ณัฐพงษ์ ศรีสมุทร คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน และคณะ ที่ได้เดินทางมาตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปี 2554 สำนักงานวิทยาเขตกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมา สำหรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้ เป็นการประเมินถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม ปณิธานและภารกิจของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามนโยบายการพัฒนาการอุดมศึกษาของประเทศ ภารกิจเฉพาะในการจัดการศึกษาของแต่ละสถาบัน การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินการดำเนินงานในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพตามตัวดัชนีบ่งชี้ที่กำหนด เพื่อเป็นหลักประกันแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณะชน ให้มั่นใจได้ว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ สามารถให้ผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลตรงกับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตรงตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นผู้นำการจัดการศึกษาวิชาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพกำลังคน สู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำความรู้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถเชิงการแข่งขันสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี
 
..........................................ดวงใจ หงษ์จันทร์/ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th E-mail prd  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com